Szkoła Podstawowa nr 42
     z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu im. Mikołaja Kopernika

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

koncepcja  pracy szkoły podstawowej nr 42 z oddziałami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika na rok  szkolny 2011 / 2012

 

działy                     i obszary

Czynności etapowe

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Uwagi

 

I  EFEKTY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

 

1. Wyniki nauczania

1. Diagnozowanie osiągnięć dzieci pięcioletnich i sześcioletnich

2. Opracowanie wstępnej diagnozy poziomu rozwoju dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz wskazań edukacyjnych

3. Objęcie dzieci pięcioletnich i sześcioletnich pomocą psychologiczno - pedagogiczną

 

4. Przeprowadzenie testów kompetencji

w klasach I – II

5. Przeprowadzenie testu OBUT w klasach III

6. Przedstawienie i omówienie wyników testów kompetencji w klasach I - III

7. Badanie efektów kształcenia w klasach IV-V

 

8. Przedstawienie i omówienie efektów kształcenia w klasach IV-V

9. Przeprowadzenie Sprawdzianu w klasie szóstej

 

10. Przedstawienie i omówienie raportu OKE

ze Sprawdzianu w klasie szóstej

11. Przedstawienie i omówienie wyników

klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej

12. Prezentacja prac uczniów

13. Udział uczniów w konkursach:

- miejskich

- wojewódzkich

- ogólnopolskich

 

Nauczyciel

oddziału przedszkolnego

 

Nauczyciel

oddziału przedszkolnego

pedagog, psycholog

 

 

 

 

Nauczyciele

kl. I - III

 

Wicedyrektor

 

 

Nauczyciele

przedmiotów

 

Wicedyrektor

 

 

Dyrektor

Komisja egzaminacyjna

 

Wicedyrektor

 

 

Dyrektor

 

 

 

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

 

 

X, I

 

VI

 

Cały rok

 

 

 

I, V

 

I, VI

 

 

V

 

 

VI

 

 

IV

 

 

 

VI, IX

 

II, VI

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozwój osobisty                      i społeczny

1. Realizacja programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki

2. Ewaluacja w/w programów

 

3. Działalność Szkolnego Klubu Europejskiego – przeprowadzenie obchodów Dnia Europy

4. Rozwijanie postaw obywatelskich przez działalność Samorządu Szkolnego – organizacja Dnia Samorządności

5. Kształtowanie postaw wobec siebie i innych w oparciu o elementy programów profilaktycznych

6. Podejmowanie działań zapobiegających zachowaniom agresywnym wśród uczniów

7. Realizacja programu profilaktycznego „Kicaj zdrowo” dotyczącego bezpieczeństwa i higieny klasach I

8. Ukierunkowanie uczniów na aktywność społeczną

9. Kształtowanie postaw proekologicznych                   i prozdrowotnych poprzez organizację obchodów Tygodnia Ziemi i Dnia Sportu

10. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez przeprowadzenie obchodów Dni  Patrona szkoły oraz akademii okolicznościowych

11. Podejmowanie działań nawiązujących do „Polskiej prezydencji w Unii Europejskiej”

oraz „Roku szkoły z pasją”

Nauczyciele

 

 

 

Zespół wychowawczy

Nauczyciele                j. angielskiego

 

Opiekunowie Samorządu

 

 

 

Wychowawcy

pedagog

psycholog

 

Nauczyciele

 

 

mgr M. Wiśniewska

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Nauczyciele przyrody i  wychowania fizycznego

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

Dyrektor

Nauczyciele

Cały rok

 

IX, VI

 

 

Cały rok

 V

Cały rok

III

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

V i VI

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

3. Losy absolwentów

1. Gromadzenie wykazów uczniów kontynuujących naukę w gimnazjum

2. Spotkania z absolwentami

Sekretariat

 

Nauczyciele

IX

 

 

Cały rok

 

 

II  NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ

 

4. Proces nauczania                  i uczenia się

1.Realizacja dopuszczonych przez dyrektora programów nauczania:

- ministerialnych

- autorskich

2.Prowadzenie zajęć wychowawczo -dydaktycznych w oddziale przedszkolnym

 

3. Utworzenie i prowadzenie oddziałów integracyjnych na poziomie klas I - VI

 

4. Kształcenie zintegrowane w klasach I - III

 

5. Kształcenie przedmiotowe w klasach IV - VI

 

 

6. Prowadzenie klasy o profilu sportowym

- koszykówka – dziewczęta

- piłka nożna – chłopcy

 

7. Prowadzenie teatrzyku szkolnego w klasach  I  i  IV 

 

8. Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową

9. Stosownie różnorodnych metod nauczania

ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących

10. Ocenianie uczniów w oparciu o WO

11. Stosowanie elementów Oceniania Kształtującego w nauczaniu

12. Motywowanie uczniów do osiągania jak najwyższych wyników nauczania przez:

- eksponowanie listy prymusów

- przyznawanie nagród

- przyznawanie stypendiów motywacyjnych

- konkurs na najwyższą średnią

13. Realizacja działań w ramach programu „Gimnastykując umysł  - usprawniasz ciało”   w klasach II a i III a

 

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciel oddziału przedszkolnego

 

Dyrektor

Wych. klas i n – le wspomagający

 

 

Nauczyciele

kl. I - III

 

Nauczyciele

kl. IV - VI

 

 

Nauczyciele

wychowania fizycznego

 

 

 

mgr G. Bator

mgr G. Winiarczyk

 

 

 

 

mgr A. Kręgiel

mgr P. Górniak

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

 

Dyrektor

Nauczyciele

Samorząd Szkolny

 

 

 

mgr E. Kosińska

mgr B. Brzezińska

mgr B. Zuber

mgr J. Schudy

mgr M. Kaszowska

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

V

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

5. Pomoc  w             pokonywaniu trudności

1. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z klas integracyjnych:

- korekcyjno – kompensacyjnych

 

 

- logopedycznych

 

- socjoterapeutycznych

 

- dydaktyczno – wyrównawczych 

 

 

 

2. Terapia pedagogiczna

3. Realizacja elementów programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” w klasach              I – VI  

4. Prowadzenie profilaktyki dysleksji rozwojowej - realizacja programu profilaktycznego „Szkoła przyjazna dzieciom   w nauce czytania, pisania i liczenia

5. Realizacja  programu edukacyjno- terapeutycznego „Ortograffiti

6. Udzielanie porad psychologicznych

7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia na podstawie opinii Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

8. Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej                  dla uczniów klas I – VI z wadami postawy

9. Realizacja zadań wynikających z udziału                 w programie „Rozwijanie uczenia się                            i nauczania”

 

 

lic A. Sołtysik

mgr L. Pawlik

mgr B. Jałowiecka

 

 

mgr K. Malina

 

 

mgr A. Wasilewska

mgr M. Kaszowska

 

 

mgr J. Adamiak

mgr D. Jaśkowiak

mgr D. Olszewska

mgr E. Widera

 

 

Pedagog

 

 

Nauczyciele kl. I-VI

 

 

 

mgr D. Malinowska

Nauczyciele kl. I-III

 

 

mgr D. Malinowska

 

 

 

Psycholog

 

 

Nauczyciele

 

 

mgr B. Zuber

mgr K. Banaszak

mgr D. Olszewska

 

 

Nauczyciele

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

6. Wykorzystanie czasu

1. Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów w szkole

2. Efektywne wykorzystywanie czasu na lekcji przez nauczycieli

3. Prowadzenie zajęć podczas zastępstw zgodnie z zaplanowanym przedmiotem

4. Pomoc w odrabianiu zadań domowych:

- w świetlicy

- w bibliotece

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

Wychowawcy świetlicy

Bibliotekarz

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

III  SZKOŁA JAKO INSTYTUCJA

 

7. Szkoła jako miejsce nauki

1. Tworzenie optymalnych warunków pracy dydaktyczno – wychowawczej,

możliwość korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

 i opiekuńczo – wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów klas I - VI

3. Prowadzenie pokoju hodowlanego

4. Działalność „Szkolnego muzeum”

 

5. Organizowanie konkursów:

- szkolnych

- miejskich

6. Podejmowanie i koordynacja działań

w młodszej i starszej grupie wiekowej

7. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli

8. Dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczycieli

9. Rekrutacja uczniów do:

- oddziału przedszkolnego

- klas pierwszych

- klas sportowych

10. Dokupienie pomocy naukowych w miarę możliwości finansowych szkoły

11. Podejmowanie działań w celu zagospodarowania terenu wokół szkoły – budowa  hal sportowych

 

Nauczyciele

Bibliotekarz

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

Nauczyciele przyrody

 

 

lic. A. Sołtysik

mgr D. Kluwa

 

Chętni nauczyciele

 

 

 

Opiekunowie   grup wiekowych

 

 

Dyrektor

 

Dyrektor

 

 

Dyrektor

 

 

Dyrektor

 

 

Dyrektor Nauczyciele

Rada Rodziców

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

VI

 

 

 

I-IV

II semestr

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

8. Szkoła jako środowisko społeczne

1. Badanie opinii społeczności szkolnej

na temat jakości pracy szkoły

2. Działalność Rady Rodziców wg regulaminu

3. Działalność pielęgniarki szkolnej

4. Działalność świetlicy wg planu pracy

 

5. Działalność biblioteki wg planu pracy

6. Działalność stołówki wg regulaminu

7. Działalność spółdzielni uczniowskiej „Malinka” wg regulaminu

8. Przeprowadzenie w szkole akcji mleka dla uczniów

9. Opracowanie siatki godzin:

- zajęć lekcyjnych i  dodatkowych

- zajęć pozalekcyjnych

- dyżurów 

10. Kontrolowanie osób wchodzących na teren szkoły

11. Uruchomienie elektronicznego monitoringu wewnętrznego

12. Kolejna edycja konkursu dla klas IV-VI

na „Najgrzeczniejsza klasę w szkole”

Dyrektor

 

 

Rada Rodziców

 

Pielęgniarka

Wychowawcy świetlicy

 

Bibliotekarz

mgr M. Domagalska

mgr B. Jałowiecka

mgr B. Brzezińska

 

 

mgr K. Malina

mgr A. Jezierzańska

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

Woźna

Nauczyciele

 

 

 

 

 

Samorząd Szkolny

 

Cały rok

 

Cały rok

Cały rok

Cały rok

 

Cały rok

Cały rok

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

IX

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

9. Szkoła jako miejsce pracy

1. Mobilizowanie do stałego i systematycznego podnoszenia kwalifikacji nauczycieli

2. Działalność WDN

 

3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez ośrodki doradztwa metodycznego

4. Sprawowanie opieki nad nauczycielami ubiegającymi się o wyższy stopień awansu zawodowego

5. Udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących poszerzania warsztatu pracy nauczyciela - wychowawcy

 

6. Przeprowadzanie obserwacji doradczo - doskonalących

7. Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej

8. Prowadzenie kroniki szkoły

Dyrektor

 

Dyrektor

Lider WDN

 

Nauczyciele

 

 

Dyrektor

Opiekunowie stażu

 

Nauczyciele

 

 

 

Dyrektor

Wicedyrektor

 

mgr D. Kluwa

 

 

mgr A. Koszny

lic. A. Sołtysik

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

IV  SZKOŁA A ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE

 

10. Szkoła                  a dom

1. Podejmowanie działań angażujących rodziców w prace na rzecz szkoły

2. Spotkania rodziców z nauczycielami:

- zebrania

- konsultacje

- zebrania informujące o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych

3. Organizowanie prelekcji dla rodziców

 

 

4. Aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców

5. Aktualizacja strony internetowej szkoły

i strony BIP, wprowadzanie informacji

i materiałów od Rady Rodziców

6. Systematyczne wpisywanie ocen do dzienniczków uczniów z nauczanego przedmiotu.

Uzupełnianie raz w miesiącu brakujących ocen ze wszystkich przedmiotów

7.Wprowadzenie Dziennika elektronicznego – systemu kontroli frekwencji i postępów                         w nauce

8. Umieszczenie w klasach i na stronie internetowej szkoły zestawów wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów w celu udostępnienia ich przez wychowawców uczniom i  ich rodzicom 

9. Zorganizowanie „Święta Rodzica”

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

Nauczyciele

Pedagog Psycholog

 

 

mgr D. Kluwa

 

 

 

mgr E. Widera

 

 

 

 

Nauczyciele

Wychowawcy

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele

mgr E. Widera

 

 

 

 

 

mgr A. Pająk

mgr A. Wasilewska

Nauczyciele

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

I, VI

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

 

XII

 

11. Szkoła                    a społeczność lokalna

1. Zorganizowanie Festynu szkolnego

w ramach obchodów „Zabrzańskiej Jesieni”

 

 

2. Zorganizowanie „Dnia Otwartego Szkoły”

dla przedszkolaków

3. Współpraca z Radą Osiedla

 

4. Kontynuacja współpracy z placówkami kulturalnymi Zabrza i regionu:

- muzea

- teatry

- kina

- Opera Śląska

- Filharmonia Zabrzańska

5. Organizowanie z Miejską Biblioteką Publiczną wspólnych działań na rzecz propagowania czytelnictwa

6. Uczestniczenie w akcjach organizowanych na terenie miasta

 

7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną

 

8. Współpraca z MOPR – dożywianie uczniów

 

9. Współpraca z Urzędem Miasta    stypendia  i zasiłki szkolne

10. Współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego „Feniks”

 

11. Współpraca z Policją i Strażą Miejską

12. Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach RUN

13. Współpraca z mediami lokalnymi

mgr A. Oleś

mgr M. Bruska

mgr A. Pająk

mgr A. Wasilewska

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

Dyrektor

 

mgr G. Bator

 

 

 

Nauczyciele

Opiekunowie młodszej

i starszej grupy wiekowych

 

 

 

Bibliotekarz

 

 

Dyrektor

Nauczyciele

Samorząd Szkolny

 

Pedagog

Psycholog

 

 

Referent

mgr M. Domagalska

 

 

Zespół d/s pomocy socjalnej

 

 

Pedagog

mgr S. Nicz

 

 

 

Dyrektor

Nauczyciele

 

Rzecznik SUS

Lider WDN

 

mgr A. Wasilewska

 

IX

 

 

 

V

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

12. Szkoła

a świat pracy

1. Rozwijanie zainteresowania pracą ludzi

w różnych zawodach

2. Współpraca z zakładami pracy w celu pozyskiwania sponsorów

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

Cały rok

 

Cały rok