Szkoła Podstawowa nr 42
     z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu im. Mikołaja Kopernika

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Regulamin oceniania zachowania

§ 83

1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)       wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)       postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3)       dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)       dbałość o piękno mowy ojczystej

5)       dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)       okazywanie szacunku innym osobom.

 

2. Zachowanie uczniów ocenia się na podstawie regulaminu.

 

3. Ocenę wystawia się w każdym okresie. Ocena w drugim okresie jest oceną roczną opisującą zachowania ucznia w przeciągu całego roku szkolnego.

 

§ 84

 

1. Zachowanie ucznia ocenia się w sześciu kategoriach opisowych. Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów i innych członków szkolnej społeczności. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych załącznika.

1)       Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych

4 pkt – uczeń zawsze rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań  i obowiązków szkolnych (obuwie zmienne, przygotowanie do lekcji, pełnienie dyżurów klasie i szatni, nie korzysta na terenie szkoły  z przedmiotów nieedukacyjnych)

3 pkt – uczeń przeważnie właściwie wywiązuje się z obowiązków szkolnych  i powierzonych zadań  (1- 2 uwagi negatywne)

2 pkt – zdarza się, że uczeń niezbyt dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych i powierzonych mu zadań

(3 - 5 uwag negatywnych)

1 pkt – uczeń często nie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, niechętnie i niestarannie wykonuje powierzone zadania

 ( 6 - 9 uwag negatywnych)

0 pkt – uczeń notorycznie nie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, nie wykonuje powierzonych mu zadań (10 i więcej uwag negatywnych)

2)       Frekwencja w semestrze – uczęszczanie na zajęcia szkolne

4 pkt – uczeń nie opuścił ani jednego dnia nauki

3 pkt – uczeń ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione, nie spóźnia się  na zajęcia lekcyjne bez ważnego powodu

2 pkt – uczniowi zdarzyło się 1- 2 godziny opuścić bez usprawiedliwienia  lub kilka razy spóźnić się bez ważnego powodu (5 - 10)

1 pkt – uczeń opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia (do 10 godzin włącznie) lub nagminnie i bez ważnych powodów spóźnia się na zajęcia lekcyjne

0 pkt – uczeń notorycznie opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia   (11 i więcej godzin)

3)       Praca ucznia nad rozwijaniem własnych uzdolnień i zainteresowań

4 pkt – uczeń rozwijając swoje zainteresowania reprezentował szkołę w konkursach na szczeblu miejskim lub wyższym i przynajmniej w jednym z nich osiągnął znaczący sukces (indywidualny lub zespołowy)

3 pkt – uczeń osiągnął indywidualny lub zespołowy sukces na poziomie szkoły i reprezentował szkołę w konkursie na szczeblu miejskim

2 pkt – uczeń reprezentował klasę w szkolnym konkursie, turnieju lub zawodach sportowych i odniósł sukces lub uczestniczył w przynajmniej dwóch konkursach, turniejach lub zawodach organizowanych na terenie szkoły lub aktywnie i regularnie uczestniczył w zajęciach kółka zainteresowań

1 pkt – uczeń wziął udział w przynajmniej jednym konkursie zorganizowanym na terenie szkoły lub nieregularnie uczestniczył w zajęciach kółka zainteresowań

0 pkt – uczeń odmawia udziału w pracy nad rozwijaniem własnych zainteresowań

4)       Aktywność społeczna ucznia

Uczeń zdobywa w ciągu semestru określoną ilość plusów za różne formy aktywności społecznej. Ich liczba decyduje o ilości punktów przyznanych uczniowi w tej kategorii zgodnie z zasadą:

4 pkt – 20 plusów i więcej

3 pkt – 19 – 13 plusów

2 pkt – 12 – 6 plusów

1 pkt – 5 – 1 plusów

0 pkt – 0 plusów

Formy aktywności społecznej ucznia:

1- 4 Przygotowanie konkursu wiedzy na szczeblu szkolnym, w zależności od wkładu pracy

1- 2 Przygotowanie konkursu wiedzy na szczeblu klasowym, w zależności od wkładu pracy

1- 3 Przygotowanie konkursu artystycznego na szczeblu szkolnym, w zależności  od wkładu pracy

1- 2 Przygotowanie imprezy klasowej

1- 2 Przygotowanie lekcji wychowawczej

1- 4 Udział w akademii, apelu (indywidualnie)

1- 2 Sporządzenie gazetki w klasie

2- 3 Sporządzenie gazetki na korytarzu szkolnym (po zweryfikowaniu przez nauczyciela)

1- 2 Pełnienie funkcji w samorządzie klasowym

1- 4 Pełnienie funkcji w Samorządzie Szkolnym

1- 4 Praca w Samorządzie Szkolnym

1- 4 Praca w sklepiku szkolnym

1- 2 Praca w bibliotece szkolnej

1- 4 Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej (wystawa, kramik itp.)

1- 4 Praca w pokoju hodowlanym

1- 4 Przyniesienie materiałów do szkoły

1- 2 Inne prace na rzecz klasy np. sprzątanie, porządkowanie, zmiana dekoracji, pranie firanek itp.

5)       Respektowanie zasad współżycia społecznego i kultura osobista ucznia

4 pkt – uczeń, mając na uwadze dobro społeczności szkolnej, zawsze postępuje zgodnie z zasadami współżycia społecznego, jest uczciwy, szanuje godność innych osób  i własną  oraz mienie społeczne, chętnie służy pomocą; stanowi wzór dla innych, prezentuje wysoką kulturę zachowania i słowa w szkole  i poza nią, wyróżnia się życzliwym stosunkiem do innych osób,  dba o honor  i tradycje swojej szkoły (0 uwag negatywnych),

3 pkt – uczeń stara się postępować zgodnie z normami współżycia społeczności szkolnej oraz  dbać o kulturę zachowania i słowa,   (1 – 2 uwagi negatywne)

2 pkt – uczeń kilkakrotnie złamał zasady współżycia społecznego, zdarzają się uczniowi zachowania nietaktowne wobec nauczycieli lub uczniów, przeszkadza w prowadzeniu zajęć (np. rozmawia, przerywa innym), czasem używa niewłaściwego słownictwa (3 – 5 uwag negatywnych)

1 pkt – uczeń często popada w konflikty z otoczeniem, okłamał nauczyciela, rodziców; często bywa nietaktowny wobec nauczycieli i uczniów, używa wulgaryzmów (6 – 10 uwag negatywnych) lub sfałszował dokument,

0 pkt – uczeń notorycznie łamie zasady współżycia społecznego -  jest nietaktowny, agresywny, nie stara się o zachowanie właściwych form zachowania  (10 i więcej uwag negatywnych) lub brał udział w kradzieży albo popadł             w konflikt  z prawem bądź świadomie i celowo zniszczył mienie społeczne.

6)       Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

4 pkt – uczeń zawsze przestrzega funkcjonujących w szkole regulaminów, zasad bezpieczeństwa, stosuje się do poleceń nauczycieli i personelu szkoły, nie narusza przestrzeni osobistej innych osób (np. bójka, popychanie itp.), nigdy nie opuszcza terenu szkoły bez pozwolenia; nie przynosi niebezpiecznych przedmiotów i substancji, dba o zdrowie własne i innych; nie stwierdzono   u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, (brak uwag negatywnych)

3 pkt – uczeń stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i nawet jeśli zdarzyło mu się je naruszyć, to zawsze właściwie reagował na zwróconą mu uwagę  (1 – 2 uwagi negatywne)

2 pkt – uczeń kilkakrotnie złamał zasady bezpieczeństwa, nie zawsze reaguje  na zwracane mu uwagi (3 – 5 uwag negatywnych)

1 pkt – uczeń często lekceważy zasady bezpieczeństwa, rzadko reaguje na polecenia pracowników szkoły; jego zachowanie stwarza zagrożenie dla innych    (6 – 9 uwag negatywnych)

0 pkt – uczeń nagminnie łamie zasady bezpieczeństwa, wielokrotnie narusza przestrzeń osobistą innych, nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych mu wielokrotnie uwag; (10 i więcej uwag negatywnych) lub stwierdzono,  że uczeń pali w szkole papierosy lub zdarzyło się, że uczeń był pod wpływem alkoholu lub przyjmował narkotyki w czasie zajęć w szkole lub poza nią, np. na szkolnej wycieczce albo brał udział w bójce zagrażającej bezpieczeństwu uczestników.

§ 85      

1.        W dzienniku lekcyjnym każdej klasy znajduje się zeszyt uwag (pochwał i nagan), do którego wychowawcy i pozostali członkowie rady pedagogicznej  wpisują swoje spostrzeżenia w ciągu każdego semestru.

2.        Informacje zapisane w zeszycie uwag wychowawca „przelicza” na punkty  z poszczególnych kategorii oceniania zachowania.

3.        Rodzice na bieżąco mogą kontrolować i wpływać na zachowanie swoich dzieci.

4.        Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca klasy w porozumieniu  z radą pedagogiczną , uczniami danej klasy oraz ocenianym uczniem.

5.        Ocena opisowa zachowania w klasach I – III formułowana jest w odniesieniu  do poszczególnych kategorii.

6.        Oceny wystawia się według następujących zasad:

1)  Uczeń, który choć w jednej kategorii otrzymał 0 punktów, nie może mieć oceny wyższej niż poprawna.

2)  Uczeń, który choć w jednej kategorii otrzymał 1 punkt nie może mieć oceny wyższej niż dobra.

3)  W pozostałych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach (1 - 6) i ocenia zgodnie z podaną niżej skalą  

·   WZOROWE 24 – 21 punktów

·   BARDZO DOBRE 20 – 17 punktów

·   DOBRE 16 – 13 punktów

·   POPRAWNE 12 – 9 punktów

·   NIEODPOWIEDNIE 8 – 5 punktów

·   NAGANNE 4 – 0   punktów   

4)  Dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach (1 - 6) i ocenia zgodnie z podaną niżej skalą:

·   WZOROWE 24 – 20 punktów

·   BARDZO DOBRE 19 – 15 punktów

·   DOBRE 14 – 10 punktów

·   POPRAWNE 9 – 6 punktów

·   NIEODPOWIEDNIE 5 – 3 punktów

·   NAGANNE 2 – 0   punktów   

5)       Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia zachowania lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia.

 

6)       Jeżeli uczeń przynajmniej w jednej kategorii narusza drastycznie określone zasady, wychowawca ma prawo wystawić po odpowiednim umotywowaniu nieodpowiednią ocenę zachowania, nie biorąc pod uwagę ilości uzyskanych punktów.

7)       Jeżeli uczeń w kilku kategoriach narusza drastycznie określone zasady oraz otrzymał naganę Dyrektora szkoły, wychowawca ma prawo wystawić po odpowiednim umotywowaniu naganną ocenę zachowania, nie biorąc pod uwagę ilości uzyskanych punktów.

a.       Skrajnie negatywnym zachowaniem jest wejście ucznia w konflikt  z prawem.

 

7.        Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia zachowania lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia.