Szkoła Podstawowa nr 42
     z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu im. Mikołaja Kopernika

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Program profilaktyki

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZABRZU

I Podstawy prawne budowania Szkolnego Programu Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 42 powstał zgodnie z zasadami i zadaniami

zawartymi w:

Statucie Szkoły,

Szkolnym Programie Wychowawczym,

Rozporządzeniu MEN z dnia 31 stycznia 2003 w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,

Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2013. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

Podstawie programowej,

Konstytucji RP,

Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami z 21 stycznia, 18 lutego 2000r. i 23 sierpnia 2001r.,

Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

Ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nowelizacja z dnia 12 września

1996r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

Ustawie z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,

Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez Polskę w styczniu 1991 roku.

Szkolny Program Profilaktyki uwzględnia treści kształcenia dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska szkolnego

i lokalnego. Jest on zintegrowany ze Statutem Szkoły i Programem Wychowawczym. Adresatami Szkolnego Programu Profilaktyki są

uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły.

 

II Strategie profilaktyki szkolnej

1.Strategia informacyjna - ma na celu dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i umożliwienie

 

dokonywania racjonalnych wyborów.

 

2. Strategia edukacyjna - pomaga w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów,

radzenia sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów itp.).

3. Strategia działań alternatywnych- celem jej jest pomoc w zaspakajaniu ważnych potrzeb psychologicznych (np. sukcesu, przynależności)

i osiąganie satysfakcji życiowej przez ułatwianie angażowania się w działalność akceptowaną społecznie (artystyczną, społeczną, sportową).

4. Strategia interwencyjna - celem jej jest wspieranie w sytuacjach kryzysowych osób mających trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu

problemów osobistych. Elementem interwencyjnym jest towarzyszenie ludziom w krytycznych momentach ich życia.

 

III Cel główny Szkolnego Programu Profilaktyki

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków do rozwoju.

 

IV Cele szczegółowe Szkolnego Programu Profilaktyki

1. Pomoc uczniom, którzy doświadczają niepowodzeń szkolnych.

2. Kształtowanie właściwych postaw, nawyków zdrowotnych oraz rozwijanie wiedzy na temat własnego zdrowia i umiejętności

potrzebnych do jego zachowania.

3. Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania.

4. Rozwijanie umiejętności oraz właściwego korzystania z mediów oraz uświadamianie zagrożeń.

6. Kształtowanie postaw akceptowanych społecznie.

7. Stworzenie w szkole warunków do zachowania poczucia bezpieczeństwa.

8. Kształtowanie w uczniach odpowiednich postaw wobec ludzi słabszych, młodszych, ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych.

9. Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, dopalaczy, napojów energetyzujących.

10. Wyposażenie uczniów w wiedzę oraz umiejętności potrzebne do prawidłowego funkcjonowania emocjonalnego i społecznego.

11. Tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji i mobbingowi.

12. Współpraca z rodzicami w obszarze profilaktyki – wczesna interwencja – udzielanie pomocy.

13. Zwiększanie kompetencji rodziców poprzez propagowanie instytucji udzielających pomocy w sytuacjach problemowych.

Działania profilaktyczne podejmowane przez szkołę skierowane są do wszystkich uczniów i wychowanków i obejmują w szczególności

działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych.

 

V Obszary działań profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 42

1. Niepowodzenia szkolne

2. Zdrowie

3. Bezpieczne korzystanie z mediów

4. Bezpieczeństwo

5. Zachowania ryzykowne

6. Zapobieganie dyskryminacji

7. Funkcjonowanie emocjonalne i społeczne

 

Obszar: Niepowodzenia szkolne

Zadania

 

Realizacja

Odpowiedzialni

Termin

1.Diagnozowanie indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

1.Przeprowadzenie badania dojrzałości szkolnej w klasie

Pierwszej:

a) przygotowanie materiałów do diagnozy,

b) opracowanie wyników,

c) wyłonienie uczniów z deficytami i wybranie odpowiedniej formy pomocy,

d) poinformowanie rodziców               o wynikach diagnozy.

2. Aktualizowanie arkusza indywidualnych potrzeb uczniów

poprzez obserwacje, informacje nauczycieli i rodziców.

 

Wychowawca

Pedagog i psycholog

Wrzesień/październik

Cały rok szkolny

2. Organizowanie pomocy               w niwelowaniu deficytów

rozwojowych i trudności

szkolnych.

1. Kierowanie uczniów na badania

do poradni specjalistycznych.

2. Organizacja zajęć wspomagających w szkole:

- wyrównawczych

- korekcyjno- kompensacyjnych

- logopedycznych

- rewalidacyjnych

- terapeutycznych

Pedagog szkolny

Nauczyciel przedmiotu

Pedagog

Psycholog

Logopeda

Cały rok szkolny

3. Zapewnienie uczniom klas

6-tych odpowiednich warunków

na sprawdzianie kończącym

szkołę podstawową.

 

Procedura:

1. Ustalenie podczas posiedzenia rady pedagogicznej dostosowania sposobu oraz form przeprowadzenia

sprawdzianu do potrzeb

i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami oraz uzyskanie ich akceptacji.

3. Zgłoszenie uczniów do OKE.

Nauczyciele przedmiotów Wychowawca

Pedagog

Psycholog

 

Do 15 października

4. Śledzenie rozwoju ucznia.

 

1. Systematyczne badanie umiejętności ucznia w klasach 1- 6.

2. Przystąpienie do próbnego sprawdzianu /kl. 6/.

Analiza i wykorzystanie wyników do dalszej pracy.

3. Analiza wyników sprawdzianu klas 6-tych.

Wykorzystanie wyników w dalszej pracy szkoły.

Nauczyciele przedmiotów

 

Kwiecień , Maj

 

5. Zapewnienie opieki dzieciom

wychowującym się w trudnych

warunkach domowych oraz

dzieciom, których rodzice

przebywają za granicą.

 

1. Zapewnienie opieki świetlicy przed i po lekcjach.

2. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

3. Wywiad wychowawców

z opiekunami dzieci, których

rodzice przebywają za granicą.

 

Wychowawcy świetlicy

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów

Pedagog

Psycholog

 

Cały rok szkolny

6. Wspomaganie rodzin

niewydolnych materialnie oraz

wychowawczo.

 

1. Rozpoznawanie potrzeb                  i zgłaszanie rodzin do szkolnej

komisji pomocy materialnej.

2. Udzielanie rodzicom porad w sprawie korzystania z pomocy odpowiednich instytucji m.in. MOPRu.

3. Organizowanie pomocy materialnej na terenie szkoły:

- pomoc w uzyskaniu środków na żywienie dzieci,

- paczki świąteczne,

- dofinansowanie wycieczek szkolnych,

- zwolnienia z opłat PZU.

4. Udzielanie rodzicom porad odnośnie rozwiązywania

problemów wychowawczych.

Wychowawcy klas

Pedagog

Psycholog

Rada Rodziców

 

Wrzesień

Praca ciągła

7. Udoskonalenie opieki

świetlicowej w szkole zwłaszcza

nad dziećmi sześcioletnimi.

 

1. Poprawa warunków lokalowych.

2. Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania.

3. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Dyrekcja

Wychowawcy świetlicy

 

Cały rok szkolny

 

Obszar: Zdrowie

Zadania

Realizacja

 

Odpowiedzialni

Termin

1. Wzmacnianie umiejętności

świadomego korzystania z

Internetu (selekcja informacji,

Internet jako źródło wiedzy i

forma komunikacji, dziennik

elektroniczny).

1. Lekcje zajęć komputerowych.

2. Lekcje języka polskiego

3. Zajęcia biblioteczne.

Wychowawcy

Nauczyciele przedmiotów

Bibliotekarz

 

Cały rok szkolny

2. Uświadomienie zagrożeń

płynących z Internetu

(cyberprzemoc).

1. Lekcje zajęć komputerowych

2.Zajęcia z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem.

3. Teatr profilaktyczny.

Wychowawcy klas

Pedagog

Psycholog

Nauczyciel przedmiotu

 

I semestr roku

szkolnego

3. Doskonalenie umiejętności

nauczycieli dotyczących korzystania

z Internetu.

 

1. Korzystanie ze stron www                 i dziennika elektronicznego.

2. Przesyłanie informacji.

3. Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej.

 

Dyrekcja

Nauczyciele przedmiotów

 

Cały rok szkolny

4. Uświadamianie rodzicom

zagrożeń płynących z mediów.

 

1. Porady i konsultacje                             z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem.

2. Informacje umieszczone na gazetkach

Wychowawcy klas

Pedagog

Psycholog

Cały rok szkolny

5. Przestrzeganie ustaleń

dotyczących korzystania

z mediów na terenie szkoły.

 

1. Ustalenie zasad korzystania z mediów.

2. Poinformowanie wszystkich. podmiotów szkoły o ww. zasadach.

3. Monitorowanie przestrzegania zasad.

Nauczyciele przedmiotów

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy klas

Wychowawcy świetlicy

Wrzesień

Cały rok szkolny

 

Obszar: Bezpieczeństwo, zachowania ryzykowne oraz zapobieganie dyskryminacji

Zadania

Realizacja

Odpowiedzialni

Termin

 

1. Wdrażanie do przestrzegania

zasad bezpieczeństwa

(obsługa urządzeń technicznych,

rozpoznawanie sygnałów

alarmujących, przestrzeganie

reguł w grach zespołowych

i zabawach, poruszanie się po

drogach, pierwsza pomoc).

 

1. Lekcje techniki.

2. Zajęcia z wychowawcą.

3. Prelekcje policjanta, strażnika miejskiego.

4. Pokazy ratownictwa medycznego.

 

Nauczyciel przedmiotu

Wychowawca

 

Cały rok szkolny

2. Eliminowanie niebezpiecznych

miejsc w szkole.

 

1. Wzmocnienie dyżurów w miejscach, w których uczniowie czują się zagrożeni.

 

2. Współpraca z psychologiem, pedagogiem Gimnazjum 21

w sprawach bezpieczeństwa na terenie szkoły.

 

 

Dyrekcja

Pedagog

Cały rok szkolny

3. Zapobieganie wszelkim

formom dyskryminacji , która

może dotyczyć sytuacji rodzinnej

edukacyjnej czy zdrowotnej.

 

1. Diagnozowanie tych problemów przez nauczycieli.

2. Udzielanie uczniom wsparcia poprzez organizację pomocy

psychologiczno-pedagogicznej.

3. Współpraca z innymi instytucjami działającymi w środowisku lokalnym m.in. MOPR, PPP, Policja.

4. Lekcje wychowawcze poświęcone tematyce tolerancji.

 

Wychowawca

Nauczyciel przedmiotu

Pedagog

Psycholog

Cały rok szkolny

4. Wspieranie rodziców

w procesie wychowawczym.

 

1. Konsultacje indywidualne.

2. Prelekcje.

 

Wychowawca

Psycholog

Pedagog

 

Cały rok szkolny

 

Obszar: Funkcjonowanie emocjonalne i społeczne

 

Zadania

 

Realizacja

Odpowiedzialni

Termin

1. Wdrażanie do zasad dobrego

funkcjonowania w grupie

(współpraca i szacunek;

komunikacja; pokojowe

rozwiązywanie sporów i

konfliktów).

1. Zajęcia z wychowawcą.

2. Zajęcia z pedagogiem                  i psychologiem (program

„Spójrz inaczej”, „Saper”

w wybranych klasach.

Wychowawca

Nauczyciel przedmiotu

Pedagog

Psycholog

Cały rok szkolny

2. Poszerzanie wiedzy nt.

własnych silnych i słabych stron.

 

1. Zajęcia z wychowawcą.

2. Zajęcia z pedagogiem

i psychologiem.

3. Udział w kółkach zainteresowań.

4. Udział w konkursach                          i zawodach.

 

Wychowawca

Nauczyciel przedmiotu

Pedagog

Psycholog

 

3. Kształtowanie pozytywnej

samooceny i poczucia własnej

wartości.

 

1. Zajęcia z wychowawcą.

2. Rozmowy z pedagogiem             i psychologiem.

3. Udział w kółkach zainteresowań.

4. Udział w konkursach                     i zawodach.

 

Wychowawca

Nauczyciel przedmiotu

Pedagog

Psycholog

 

 

VI Ewaluacja

Formy ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki:

analiza dokumentacji

ankiety

obserwacja (w tym monitoring)

wywiad

Opracował Zespół Wychowawczy, Zabrze rok szkolny 2015/2016

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZABRZU

 

 

 

 

I Podstawy prawne budowania Szkolnego Programu Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 42 powstał zgodnie z zasadami i zadaniami

zawartymi w:

Statucie Szkoły,

Szkolnym Programie Wychowawczym,

Rozporządzeniu MEN z dnia 31 stycznia 2003 w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,

Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2013. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

Podstawie programowej,

Konstytucji RP,

Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami z 21 stycznia, 18 lutego 2000r. i 23 sierpnia 2001r.,

Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

Ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nowelizacja z dnia 12 września

1996r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

Ustawie z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,

Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez Polskę w styczniu 1991 roku.

Szkolny Program Profilaktyki uwzględnia treści kształcenia dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska szkolnego

i lokalnego. Jest on zintegrowany ze Statutem Szkoły i Programem Wychowawczym. Adresatami Szkolnego Programu Profilaktyki są

uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły.

 

 

II Strategie profilaktyki szkolnej

1.Strategia informacyjna - ma na celu dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i umożliwienie

 

dokonywania racjonalnych wyborów.

 

2. Strategia edukacyjna - pomaga w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów,

radzenia sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów itp.).

3. Strategia działań alternatywnych- celem jej jest pomoc w zaspakajaniu ważnych potrzeb psychologicznych (np. sukcesu, przynależności)

i osiąganie satysfakcji życiowej przez ułatwianie angażowania się w działalność akceptowaną społecznie (artystyczną, społeczną, sportową).

4. Strategia interwencyjna - celem jej jest wspieranie w sytuacjach kryzysowych osób mających trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu

problemów osobistych. Elementem interwencyjnym jest towarzyszenie ludziom w krytycznych momentach ich życia.

 

III Cel główny Szkolnego Programu Profilaktyki

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków do rozwoju.

 

IV Cele szczegółowe Szkolnego Programu Profilaktyki

1. Pomoc uczniom, którzy doświadczają niepowodzeń szkolnych.

2. Kształtowanie właściwych postaw, nawyków zdrowotnych oraz rozwijanie wiedzy na temat własnego zdrowia i umiejętności

potrzebnych do jego zachowania.

3. Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania.

4. Rozwijanie umiejętności oraz właściwego korzystania z mediów oraz uświadamianie zagrożeń.

6. Kształtowanie postaw akceptowanych społecznie.

7. Stworzenie w szkole warunków do zachowania poczucia bezpieczeństwa.

8. Kształtowanie w uczniach odpowiednich postaw wobec ludzi słabszych, młodszych, ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych.

9. Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, dopalaczy, napojów energetyzujących.

10. Wyposażenie uczniów w wiedzę oraz umiejętności potrzebne do prawidłowego funkcjonowania emocjonalnego i społecznego.

11. Tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji i mobbingowi.

12. Współpraca z rodzicami w obszarze profilaktyki – wczesna interwencja – udzielanie pomocy.

13. Zwiększanie kompetencji rodziców poprzez propagowanie instytucji udzielających pomocy w sytuacjach problemowych.

Działania profilaktyczne podejmowane przez szkołę skierowane są do wszystkich uczniów i wychowanków i obejmują w szczególności

działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych.

 

 

 

 

 

V Obszary działań profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 42

1. Niepowodzenia szkolne

2. Zdrowie

3. Bezpieczne korzystanie z mediów

4. Bezpieczeństwo

5. Zachowania ryzykowne

6. Zapobieganie dyskryminacji

7. Funkcjonowanie emocjonalne i społeczne

 

Obszar: Niepowodzenia szkolne

Zadania

 

Realizacja

Odpowiedzialni

Termin

1.Diagnozowanie indywidualnych

potrzeb i możliwości uczniów.

1.Przeprowadzenie badania dojrzałości szkolnej w klasie

Pierwszej:

a) przygotowanie materiałów do diagnozy,

b) opracowanie wyników,

c) wyłonienie uczniów z deficytami i wybranie odpowiedniej formy pomocy,

d) poinformowanie rodziców               o wynikach diagnozy.

2. Aktualizowanie arkusza indywidualnych potrzeb uczniów

poprzez obserwacje, informacje nauczycieli i rodziców.

 

Wychowawca

Pedagog i psycholog

Wrzesień/październik

Cały rok szkolny

2. Organizowanie pomocy               w niwelowaniu deficytów

rozwojowych i trudności

szkolnych.

1. Kierowanie uczniów na badania

do poradni specjalistycznych.

2. Organizacja zajęć wspomagających w szkole:

- wyrównawczych

- korekcyjno- kompensacyjnych

- logopedycznych

- rewalidacyjnych

- terapeutycznych

Pedagog szkolny

Nauczyciel przedmiotu

Pedagog

Psycholog

Logopeda

Cały rok szkolny

3. Zapewnienie uczniom klas

6-tych odpowiednich warunków

na sprawdzianie kończącym

szkołę podstawową.

 

Procedura:

1. Ustalenie podczas posiedzenia rady pedagogicznej dostosowania sposobu oraz form przeprowadzenia

sprawdzianu do potrzeb

i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami oraz uzyskanie ich akceptacji.

3. Zgłoszenie uczniów do OKE.

Nauczyciele przedmiotów Wychowawca

Pedagog

Psycholog

 

Do 15 października

4. Śledzenie rozwoju ucznia.

 

1. Systematyczne badanie umiejętności ucznia w klasach 1- 6.

2. Przystąpienie do próbnego sprawdzianu /kl. 6/.

Analiza i wykorzystanie wyników do dalszej pracy.

3. Analiza wyników sprawdzianu klas 6-tych.

Wykorzystanie wyników w dalszej pracy szkoły.

Nauczyciele przedmiotów

 

Kwiecień , Maj

 

5. Zapewnienie opieki dzieciom

wychowującym się w trudnych

warunkach domowych oraz

dzieciom, których rodzice

przebywają za granicą.

 

1. Zapewnienie opieki świetlicy przed i po lekcjach.

2. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

3. Wywiad wychowawców

z opiekunami dzieci, których

rodzice przebywają za granicą.

 

Wychowawcy świetlicy

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów

Pedagog

Psycholog

 

Cały rok szkolny

6. Wspomaganie rodzin

niewydolnych materialnie oraz

wychowawczo.

 

1. Rozpoznawanie potrzeb                  i zgłaszanie rodzin do szkolnej

komisji pomocy materialnej.

2. Udzielanie rodzicom porad w sprawie korzystania z pomocy odpowiednich instytucji m.in. MOPRu.

3. Organizowanie pomocy materialnej na terenie szkoły:

- pomoc w uzyskaniu środków na żywienie dzieci,

- paczki świąteczne,

- dofinansowanie wycieczek szkolnych,

- zwolnienia z opłat PZU.

4. Udzielanie rodzicom porad odnośnie rozwiązywania

problemów wychowawczych.

Wychowawcy klas

Pedagog

Psycholog

Rada Rodziców

 

Wrzesień

Praca ciągła

7. Udoskonalenie opieki

świetlicowej w szkole zwłaszcza

nad dziećmi sześcioletnimi.

 

1. Poprawa warunków lokalowych.

2. Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania.

3. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Dyrekcja

Wychowawcy świetlicy

 

Cały rok szkolny

 

Obszar: Zdrowie

Zadania

Realizacja

 

Odpowiedzialni

Termin

1. Wzmacnianie umiejętności

świadomego korzystania z

Internetu (selekcja informacji,

Internet jako źródło wiedzy i

forma komunikacji, dziennik

elektroniczny).

1. Lekcje zajęć komputerowych.

2. Lekcje języka polskiego

3. Zajęcia biblioteczne.

Wychowawcy

Nauczyciele przedmiotów

Bibliotekarz

 

Cały rok szkolny

2. Uświadomienie zagrożeń

płynących z Internetu

(cyberprzemoc).

1. Lekcje zajęć komputerowych

2.Zajęcia z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem.

3. Teatr profilaktyczny.

Wychowawcy klas

Pedagog

Psycholog

Nauczyciel przedmiotu

 

I semestr roku

szkolnego

3. Doskonalenie umiejętności

nauczycieli dotyczących korzystania

z Internetu.

 

1. Korzystanie ze stron www                 i dziennika elektronicznego.

2. Przesyłanie informacji.

3. Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej.

 

Dyrekcja

Nauczyciele przedmiotów

 

Cały rok szkolny

4. Uświadamianie rodzicom

zagrożeń płynących z mediów.

 

1. Porady i konsultacje                             z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem.

2. Informacje umieszczone na gazetkach

Wychowawcy klas

Pedagog

Psycholog

Cały rok szkolny

5. Przestrzeganie ustaleń

dotyczących korzystania

z mediów na terenie szkoły.

 

1. Ustalenie zasad korzystania z mediów.

2. Poinformowanie wszystkich. podmiotów szkoły o ww. zasadach.

3. Monitorowanie przestrzegania zasad.

Nauczyciele przedmiotów

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy klas

Wychowawcy świetlicy

Wrzesień

Cały rok szkolny

 

Obszar: Bezpieczeństwo, zachowania ryzykowne oraz zapobieganie dyskryminacji

Zadania

Realizacja

Odpowiedzialni

Termin

 

1. Wdrażanie do przestrzegania

zasad bezpieczeństwa

(obsługa urządzeń technicznych,

rozpoznawanie sygnałów

alarmujących, przestrzeganie

reguł w grach zespołowych

i zabawach, poruszanie się po

drogach, pierwsza pomoc).

 

1. Lekcje techniki.

2. Zajęcia z wychowawcą.

3. Prelekcje policjanta, strażnika miejskiego.

4. Pokazy ratownictwa medycznego.

 

Nauczyciel przedmiotu

Wychowawca

 

Cały rok szkolny

2. Eliminowanie niebezpiecznych

miejsc w szkole.

 

1. Wzmocnienie dyżurów w miejscach, w których uczniowie czują się zagrożeni.

 

2. Współpraca z psychologiem, pedagogiem Gimnazjum 21

w sprawach bezpieczeństwa na terenie szkoły.

 

 

Dyrekcja

Pedagog

Cały rok szkolny

3. Zapobieganie wszelkim

formom dyskryminacji , która

może dotyczyć sytuacji rodzinnej

edukacyjnej czy zdrowotnej.

 

1. Diagnozowanie tych problemów przez nauczycieli.

2. Udzielanie uczniom wsparcia poprzez organizację pomocy

psychologiczno-pedagogicznej.

3. Współpraca z innymi instytucjami działającymi w środowisku lokalnym m.in. MOPR, PPP, Policja.

4. Lekcje wychowawcze poświęcone tematyce tolerancji.

 

Wychowawca

Nauczyciel przedmiotu

Pedagog

Psycholog

Cały rok szkolny

4. Wspieranie rodziców

w procesie wychowawczym.

 

1. Konsultacje indywidualne.

2. Prelekcje.

 

Wychowawca

Psycholog

Pedagog

 

Cały rok szkolny

 

Obszar: Funkcjonowanie emocjonalne i społeczne

 

Zadania

 

Realizacja

Odpowiedzialni

Termin

1. Wdrażanie do zasad dobrego

funkcjonowania w grupie

(współpraca i szacunek;

komunikacja; pokojowe

rozwiązywanie sporów i

konfliktów).

1. Zajęcia z wychowawcą.

2. Zajęcia z pedagogiem                  i psychologiem (program

„Spójrz inaczej”, „Saper”

w wybranych klasach.

Wychowawca

Nauczyciel przedmiotu

Pedagog

Psycholog

Cały rok szkolny

2. Poszerzanie wiedzy nt.

własnych silnych i słabych stron.

 

1. Zajęcia z wychowawcą.

2. Zajęcia z pedagogiem

i psychologiem.

3. Udział w kółkach zainteresowań.

4. Udział w konkursach                          i zawodach.

 

Wychowawca

Nauczyciel przedmiotu

Pedagog

Psycholog

 

3. Kształtowanie pozytywnej

samooceny i poczucia własnej

wartości.

 

1. Zajęcia z wychowawcą.

2. Rozmowy z pedagogiem             i psychologiem.

3. Udział w kółkach zainteresowań.

4. Udział w konkursach                     i zawodach.

 

Wychowawca

Nauczyciel przedmiotu

Pedagog

Psycholog

 

 

VI Ewaluacja

Formy ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki:

analiza dokumentacji

ankiety

obserwacja (w tym monitoring)

wywiad

Opracował Zespół Wychowawczy, Zabrze rok szkolny 2015/2016