Szkoła Podstawowa nr 42
     z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu im. Mikołaja Kopernika

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Program wychowawczy

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 20 W ZABRZU 

WIZJA

Jesteśmy szkołą, która stwarza optymalne warunki do harmonijnego rozwoju osobowości ucznia, jego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego, stosownie do wieku, poziomu rozwoju i potrzeb. Rozumiemy przez to: stwarzanie bezpiecznych warunków pobytu w szkole, wyposażenie ucznia w rzetelną wiedzę, dostępność do różnorodnych, nowoczesnych środków nauczania w celu łatwiejszego i ciekawszego zdobywania i przyswajania wiedzy o świecie i komunikowania się, kształtowanie postawy dialogu, współdziałania i tolerancji, przekazywanie dziedzictwa kulturowego, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, promocję zdrowia i higieny.

MISJA

 • Szkoła poprzez wszelkie działania ma przygotować młodych ludzi do:
 • Nabywania wiedzy i różnorodnych umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia,
 •  Świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie,
 • Odpowiedzialnego życia w rodzinie oraz czynnego udziału w życiu społecznym,
 • Zdrowego trybu życia, kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych,
 • Wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań,
 • Poszanowania historii narodu i tradycji regionu,
 •  Życia w zjednoczonej Europie.

Preambuła

Szkolny program wychowawcy został opracowany przy współpracy nauczycieli, uczniów oraz rodziców i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną po uzyskaniu opinii Rady Rodziców.

Celem programu jest stworzenie jednolitej koncepcji wychowawczej zgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi, oczekiwaniami oraz potrzebami środowiska szkolnego i lokalnego.

Podmiotem wychowania i kształcenia jest uczeń. Szkoła jedynie wspomaga wychowawczą rolę rodziny. Za realizację programu wychowawczego odpowiadają nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie.

Działalność wychowawcza naszej szkoły jest jednolitym, zintegrowanym z nauczaniem procesem dydaktyczno- wychowawczym realizowanym przez wszystkich nauczycieli za pośrednictwem wszystkich zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych w ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym.

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY

 Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły:

 • Konstytucja RP
 • Ustawa o Systemie Oświaty
 • Karta Nauczyciela
 • Podstawa Programowa
 • Statut Szkoły

NAUCZYCIEL W NASZEJ SZKOLE

 • uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • uczy odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków
 • uczy rozwiazywania problemów w sposób twórczy
 • troszczy się o harmonijny rozwój ucznia
 • wprowadza go w świat wiedzy
 • stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości
 • rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • rozwija zdolności dostrzegania rożnego rodzaju związków i zależności przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, czasowych                          i przestrzennych itp.
 • uczy traktowania wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny , prowadzący do lepszego rozumienia świata
 • pozytywnie motywuje uczniów do nauki i pracy nad sobą
 • dąży do tego, aby być autorytetem, doradcą i przewodnikiem
 • bezwarunkowo akceptuje ucznia jako osobę, natomiast warunkowo jego postepowanie

 

WYCHOWAWCA W NASZEJ SZKOLE

 • wspiera uczniów w poszukiwaniu dalszej drogi ich rozwoju
 • integruje zespól klasowy
 • inspiruje i wzmacnia współpracę z rodzicami
 • pomaga odkrywać godność człowieka
 • wspiera rodziców w procesie wychowania
 • wdraża do samodzielności i odpowiedzialności
 • przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym
 • zapewnia uczniom poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
 • zapewnia uczniom poznawanie dziedzictwa kultury narodowej
 • pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji
 • mediuje w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami lub uczniami a nauczycielami

 

 Szkoła posiada następujące certyfikaty:

Szkoła Ucząca się, Certyfikat Bezpiecznego Internetu CENZOR, Certyfikat Uczestnika Programu „Zbierając baterię – chronimy środowisko” REBA Organizacja Odzysku, Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji - Program Edukacyjno-Terapeutyczny Ortografii, Certyfikat „Placówka przyjazna dziecku w kształtowaniu umiejętności czytania, pisania, liczenia” Certyfikat Programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem, Certyfikat uczestnictwa w Próbnym Sprawdzianie Szóstoklasisty z Operonem.

W trosce o wszechstronny rozwój uczniów wdrożono następujące innowacje, programy edukacyjno – wychowawcze, prowadzone są cykliczne kampanie i programy:

Innowacja pedagogiczna „Fonetyka od podszewki”, Innowacja pedagogiczna „Chcemy wiedzieć więcej – za pan brat z kulturą krajów anglojęzycznych”, Comenius 2012-2014, Ratujemy i uczymy ratować, Cała Polska czyta dzieciom, Poczytaj mi przyjacielu, Szklanka Mleka, Owoce w szkole, Kicaj zdrowo, Spójrz inaczej, Gimnastykując ciało, usprawniasz umysł, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Unplagged - program profilaktyczny, programy edukacyjne Sanepid-u: (Trzymaj formę, Nie Pal przy Mnie Proszę. Czyste powietrze wokół nas), RUN-Rozwijanie Uczenia i Nauczania, Cyfrowa Szkoła, Szkoła Bezpiecznego Internetu, Sieciaki na wakacjach, Ortografii – program profilaktyki dysleksji rozwojowej, projekt edukacyjny GWO „Lepsza Szkoła”.

Uczniowie uczestniczą w akcjach o charakterze charytatywnym i pomocowym, których celem jest kształtowanie empatii i solidarności z potrzebującymi:

„Góra Grosza” - zbiórka na rzecz rodzinnych domów dziecka, zbiórka korków: „Koreczek na domeczek”, zbiórka zużytych baterii: „Pomagamy jak szlachetne pszczółki”, sprzedaż cegiełek - Fundacja na Rzecz Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i TY”, sprzedaż kartek świątecznych: - Wydawnictwo Artystów Malujących Ustami i Nogami AMUN.

 

W celu zapewnienia uczniom optymalnych szans rozwoju, właściwego wprowadzenia w role społeczne szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

Organem prowadzącym, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Komendą Miejską Policji i Strażą Miejską, Radą Osiedla, Miejską Biblioteką Publiczną, placówkami kulturalnymi Zabrza i regionu, parafią rzymskokatolicką św. Wojciecha.

STRATEGIE WYCHOWAWCZE

Szkoła w swoich działaniach wychowawczych zmierza do wszechstronnego rozwoju ucznia w sferze intelektualnej, fizycznej i zdrowotnej, społecznej oraz moralnej.

W zależności od potrzeb ucznia - wychowanka rozwój ten dokonuje się poprzez wspomaganie, aby uczeń mógł rozwijać się na miarę swoich możliwości oraz kształtowanie pożądanych postaw i zachowań. Uczeń, przejawiając dysfunkcyjne zachowania, ma możliwość ich naprawienia dzięki wprowadzanym działaniom korygującym, a działalność profilaktyczna szkoły pozwala na wyposażenie uczniów w umiejętności chroniące ich przed wpływem czynników destrukcyjnych.

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY

Lp.

Obszar

Cele główne

Cele szczegółowe

Formy realizacji

1.

Rozwój fizyczny

rozwijanie sprawności fizycznej

Klasa pierwsza- poznaje podstawowe zasady troski o swoje ciało

Klasa druga- rozumie potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego na powietrzu

Klasa trzecia- rozwija tężyznę fizyczną i doskonali swoje umiejętności

Klasa czwarta - rozumie potrzebę podnoszenia swojej sprawności fizycznej

Klasa piata - świadomie troszczy się o swoją sprawność fizyczną

Klasa szósta - uczestniczy w wybranych przez siebie formach aktywności sportowej

-podnoszenie sprawności fizycznej uczniów na zajęciach WF

-na zajęciach pozalekcyjnych

-imprezach sportowych

-w trakcie gier i ćwiczeń terenowych

-na rajdach, na wycieczkach

 

 

wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa pierwsza - poznaje podstawowe przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w klasie, w szkole         i poza nią

Klasa druga - zna i stosuje podstawowe przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią

Klasa trzecia- nabywa umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia

Klasa czwarta - nabywa nowych umiejętności       w zakresie edukacji komunikacyjnej ( Karta rowerowa)

Klasa piata - nabywa umiejętność rozpoznawania zagrożeń płynących ze stosowania używek

Klasa szósta - troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych

-organizowanie dyskusji, rozmów                              z ekspertami, wywiadów, prelekcji, słuchania wypowiedzi autorytetów w sprawach bezpieczeństwa

-spacery, wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe

-udział w akcjach dotyczących bezpieczeństwa nad wodą

 

2.

Rozwój intelektualny

odkrywanie swoich uzdolnień możliwości i własnej indywidualności

Klasa pierwsza - rozwija swoje umiejętności

Klasa druga - odkrywa własne uzdolnienia               i możliwości

Klasa trzecia - rozwija swoje zainteresowania

Klasa czwarta - świadomie wybiera formy rozwoju własnych zainteresowań

Klasa piata - uświadamia sobie własną indywidualność  i odmienność

Klasa szósta - samodoskonali się w wybranych przez siebie kierunkach

-na wszystkich zajęciach, edukacyjnych

-w kołach zainteresowań

-w pracy własnej ucznia

-realizowanie indywidualnych projektów edukacyjnych, badań, obserwacji zgodnie        z zainteresowaniami uczniów (ale coraz trudniejszych, nowych) i prezentacje efektów realizacji indywidualnych zadań uczniów

-prace na rzecz klasy i szkoły

 

 

zamiłowanie do poszukiwania, zgłębiania, dociekania prawdy, fascynacji pięknem

Klasa pierwsza - poznaje otaczający go świat

 

Klasa druga - uczy się ,, organizacji" uczenia się

 

Klasa trzecia - prowadzi własne obserwacje  

 

Klasa czwarta - wykonuje pierwsze doświadczenia, poszukuje samodzielnych rozwiązań  

              

Klasa piata - uczy się rozwiazywania złożonych problemów poznawczych    

 

Klasa szósta - potrafi dociekać, zgłębiać, poszukiwać

-rozwiazywanie wspólnie z nauczycielem złożonych problemów poznawczych mających wiele rozwiązań, wymagających negocjacji, badan i doświadczeń

-organizowanie debat, dyskusji, literackich spotkań, inscenizacji, recytacji

-organizowanie apeli, konkursów szkolnych i międzyszkolnych

-oglądanie filmów, sztuk teatralnych, wystaw

-udział w koncertach muzycznych

-organizacja wycieczek np. do planetarium, muzeum

-prowadzenie zajęć pozalekcyjnych edukacyjnych

3.

Rozwój emocjonalny

poznawanie własnej sfery uczuciowej

Klasa pierwsza - rozwija sprawność                                 i samodzielność życiową

 

Klasa druga - potrafi słuchać innych

 

Klasa trzecia - nabywa umiejętność samooceny

 

Klasa czwarta - rozumie pojęcia uczucia pozytywne, negatywne, emocje

 

Klasa piata - zna i ocenia reakcje własne i innych

 

Klasa szósta - jest świadomy własnego sposobu reagowania w różnych sytuacjach

-nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, na godzinach wychowawczych (zdobywanie wiedzy i trening w tym zakresie)

-analizowanie wyników, formułowanie wniosków samodzielnie przez uczniów

-organizowanie grup wsparcia dla osób nieśmiałych, odrzuconych, itp.

-odgrywanie scenek rodzajowych, dialogów, inscenizacji, drama,

-organizowanie zabaw integracyjnych

 

 

ukierunkowanie uczuć, emocji

Klasa pierwsza - rozwija umiejętność komunikacji

Klasa druga - okazuje własne uczucia i emocje

Klasa trzecia - uczy się opanowywania własnych emocji

Klasa czwarta - okazuje uczucia i emocje stosownie do sytuacji, tworzy właściwe relacje        z otoczeniem

Klasa piata - dostrzega i rozumie związki z innymi ludźmi, zna granice własnych możliwości

Klasa szósta - wycisza emocje, umie sobie radzić ze stresem

-prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

-organizacja półkolonii

-spotkania z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym

-pogadanki na godzinach wychowawczych

4.

Rozwój moralny

kształtowanie poczucia wartości i godności, budowanie systemu              i hierarchii wartości

Klasa pierwsza - poznaje różne zachowania, uczy się oceny własnych zachowań

Klasa druga - uczy się dokonywania wyborów,  stara się szanować siebie i innych

Klasa trzecia - poznaje pojęcia: wartość i godność człowieka

Klasa czwarta - rozumie pojęcia wartość                       i godność, uczy się wartościowania

Klasa piata - bierze odpowiedzialność za swoje wybory, własną naukę i rozwój

Klasa szósta - posługuje się własnym systemem wartości, świadomie dokonuje wyborów

w trakcie wszystkich zajęć (ze szczególnym uwzględnianiem studium nad literaturą)

-w czasie godzin wychowawczych

-w rozmowach nauczyciela z uczniem

-organizowanie samooceny dotyczącej wykonania zadania, zachowania w zespole

-ustalanie reguł zachowania

-organizowanie dyskusji, debat, warsztatów, negocjacji w związku z rozwiazywaniem problemów społecznych 

-przygotowanie ankiet , kwestionariuszy-badanie opinii

-swobodna twórczość

-treningi asertywności,

-organizowanie zabaw gier

 

 

rozumienie                      i szanowanie własnej autonomii oraz wolności w związku        z szanowaniem niezależności i wolności innych osób

Klasa pierwsza - poznaje różne potrzeby

Klasa druga - rozróżnia potrzeby swoje i innych

Klasa trzecia - nazywa swoje potrzeby i potrzeby innych, uczy się wyrażać własne zdanie

Klasa czwarta - rozumie pojęcie autonomia, odczuwa potrzebę własnej niezależności

Klasa piata - realizuje własne potrzeby                            z uwzględnieniem potrzeb innych ludzi

Klasa szósta - ma świadomość własnej autonomii,  umie bronić własnego zdania i szanuje zdanie innych

w trakcie wszystkich zajęć (ze szczególnym uwzględnianiem studium nad literaturą)

-w czasie godzin wychowawczych

-w rozmowach nauczyciela z uczniem

-organizowanie samooceny dotyczącej wykonania zadania, zachowania w zespole

-ustalanie reguł zachowania

-organizowanie dyskusji, debat, warsztatów, negocjacji w związku z rozwiazywaniem problemów społecznych

-organizowanie obserwacji zjawisk społecznych w najbliższym otoczeniu

-przekształcanie w twórczy sposób naturalnie zaistniałych sytuacji ( np. za pomocą dramy)

-przygotowanie ankiet , kwestionariuszy-badanie opinii

-swobodna twórczość

-treningi asertywności,

-organizowanie zabaw gier

 

5.

Rozwój wolicjonalny

stawianie celów                    i osiąganie ich

 

Klasa pierwsza - poznaje pojęcia pracowitość, rzetelność, wytrwałość

Klasa druga - uczy się wytrwałości i pracowitości,  kończy rozpoczęte zadanie

Klasa trzecia - uczy się stawiania celów                    i dobierania do nich sposobów realizacji

Klasa czwarta - samodzielnie wybiera cele, przy pomocy dobiera do nich środki realizacji

Klasa piata - dokonuje samodzielnych rozwiązań i dobiera do nich środki realizacji

Klasa szósta - odczuwa potrzebę autokreacji

 

-w trakcie wszystkich zajęć (poprzez uwzględnienie w ocenie pracy punktualności wykonania, nakładu pracy i formy jej prezentacji)

-w pracach grupowych

-w pracach typu organizacyjnego

-w działalności samorządowej uczniów

-rozwiazywanie nowych, nieznanych problemów za pomocą technik teatralnych

 

6.

Rozwój duchowy

poznawanie dorobku kultury

 

Klasa pierwsza - poznaje tradycje rodzinne, religijne, szkolne

Klasa druga - poznaje tradycje narodowe

Klasa trzecia - rozróżnia poznane tradycje i ich symbolikę

Klasa czwarta - aktywnie uczestniczy w uroczystościach rodzinnych, szkolnych i środowiskowych

Klasa piata - rozwija szacunek do tradycji

Klasa szósta - świadomie uczestniczy we wszystkich uroczystościach

 

-uczestnictwo w czynnym wypoczynku jako okazja do duchowego doskonalenia się

-współistnienie w grupie

-odkrywanie własnych upodobań

-kultywowanie tradycji, obyczajów bliższego i dalszego środowiska

-udział w uroczystościach szkolnych, narodowych i religijnych

-organizowanie w klasach świat: Dzień Chłopca, Andrzejki, Wigilia, Dzień Matki itp.

-pogadanki związane ze świętami religijnymi

-ukazywanie związków pomiędzy tradycja rodzinną i narodową przy organizowaniu Świat Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia

 

 

kształcenie postawy twórczego i refleksyjnego myślenia

Klasa pierwsza - uwrażliwia się na piękno

Klasa druga - poznaje sztukę użytkową

Klasa trzecia - uczestniczy w różnorodnych formach działalności artystycznej

Klasa czwarta - przygotowuje się do świadomego odbioru sztuki

Klasa piata - uzewnętrznia emocje w kontakcie ze sztuką

Klasa szósta - odczuwa potrzebę stałego kontaktu ze sztuką

 -udział w konkursach, wystawach, przedstawieniach

-udział w rekolekcjach i przedstawieniach o treści religijnej

-poszukiwanie w sztuce (literaturze, filmie, muzyce) wzorów godnych naśladowania

-samodzielność jako postawa twórcza: prace plastyczne i techniczne

-znajomość znaczenia naturalnego                      i kulturalnego dziedzictwa regionu (zabytki architektury i malarstwa )

7.

Rozwój społeczny

kształtowanie postaw prospołecznych

Klasa pierwsza - rozwija poczucie przynależności do klasy i szkoły, integruje się z zespołem klasowym

Klasa druga - nabywa umiejętność współpracy koleżeńskiej, zna i stosuje zasady współżycia              w szkole

Klasa trzecia - dokonuje oceny własnych zachowań, podejmuje próby wyciągania wniosków, uświadamia konieczność dokonywania samokontroli

Klasa czwarta - rozumie pojęcia: koleżeństwo, tolerancja, przyjaźń, współpraca, pomoc, nabywa umiejętność bycia dobrym kolegą, przyjacielem, rozróżnia dobre i złe postawy

Klasa piata - zachowuje się tolerancyjnie, dostrzega potrzeby innych, rozróżnia zachowania ulegle, agresywne i asertywne

Klasa szósta - jest odpowiedzialny za powierzone zadania, potrafi komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi

-organizowanie zabaw integracyjnych

-ogrywanie scenek rodzajowych, drama

-pogadanki

-dyskusje

-filmy

-stosowanie aktywizujących metod i form pracy (burza mózgów, drzewko decyzyjne, itp.)

-wypracowanie wewnątrzklasowego kodeksu postepowania

-na godzinach wychowawczych zapoznanie           z prawami i obowiązkami ucznia oraz zapoznanie ze Statutem

 

 

kształtowanie postaw proekologicznych

Klasa pierwsza - dba o estetykę otoczenia wokół siebie

 

Klasa druga - zdobywa podstawowe wiadomości nt. środowiska przyrodniczego

Klasa trzecia - wykorzystuje zdobyte wiadomości w praktyce,prowadzi własny mini ogródek

Klasa czwarta - rozumie potrzebę troski                  o środowisko przyrodnicze, dba o rośliny w szkole

Klasa piata - troszczy się o środowisko przyrodnicze wokół szkoły

Klasa szósta- nabywa przekonanie o konieczności harmonijnego współistnienia człowieka                          i środowiska

-realizacja zajęć przyrody i treści ścieżki proekologicznej

 

-udziale akcjach sprzątania świata

-udziale wycieczkach ekologicznych

-organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych

-prowadzenie akcji np. zbiorka makulatury, zużytych baterii

 

 

rozwój samorządności

Klasa pierwsza - poznaje prawa, obowiązki               i zasady działania samorządu klasowego

Klasa druga - wypracowuje zasady działania samorządu klasowego

Klasa trzecia - poznaje role i zadania Samorządu Uczniowskiego, aktywnie uczestniczy w realizacji zadań na rzecz klasy i szkoły

Klasa czwarta - rozumie pojęcia: samorządność, odpowiedzialność, współpraca

 

Klasa piata - jest współodpowiedzialny za podjęte działania, analizuje je, potrafi ocenić i wybrać właściwą dla siebie postawę

Klasa szósta - poznaje struktury samorządu lokalnego, uczy się zasad demokracji

-na godzinach wychowawczych zapoznanie        z prawami i obowiązkami ucznia oraz zapoznanie ze Statutem

-udział w pracach organizacji uczniowskich

-organizacja imprez klasowych, szkolnych          i międzyszkolnych

-organizowanie akcji charytatywnych

 

 

ZASADY  EWALUACJI

 

Ewaluacji podlega funkcjonowanie Programu Wychowawczego. Celem będzie określenie efektywności wybranych obszarów programu.

 Ewaluacja będzie prowadzona na zakończenie każdego roku szkolnego.

Metody ewaluacji:

 • wywiady
 • analiza dokumentów
 • obserwacja

 

 

Program został opracowany przez Zespół Wychowawczy

Zabrze, rok szkolny 2015/2016

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 20

W ZABRZU

 

WIZJA

Jesteśmy szkołą, która stwarza optymalne warunki do harmonijnego rozwoju osobowości ucznia, jego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego, stosownie do wieku, poziomu rozwoju i potrzeb. Rozumiemy przez to: stwarzanie bezpiecznych warunków pobytu w szkole, wyposażenie ucznia w rzetelną wiedzę, dostępność do różnorodnych, nowoczesnych środków nauczania w celu łatwiejszego i ciekawszego zdobywania i przyswajania wiedzy o świecie i komunikowania się, kształtowanie postawy dialogu, współdziałania i tolerancji, przekazywanie dziedzictwa kulturowego, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, promocję zdrowia i higieny.

MISJA

Szkoła poprzez wszelkie działania ma przygotować młodych ludzi do:

·         Nabywania wiedzy i różnorodnych umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia,

·         Świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie,

·         Odpowiedzialnego życia w rodzinie oraz czynnego udziału w życiu społecznym,

·         Zdrowego trybu życia, kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych,

·         Wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań,

·         Poszanowania historii narodu i tradycji regionu,

·         Życia w zjednoczonej Europie.

Preambuła

Szkolny program wychowawcy został opracowany przy współpracy nauczycieli, uczniów oraz rodziców i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną po uzyskaniu opinii Rady Rodziców.

Celem programu jest stworzenie jednolitej koncepcji wychowawczej zgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi, oczekiwaniami oraz potrzebami środowiska szkolnego i lokalnego.

Podmiotem wychowania i kształcenia jest uczeń. Szkoła jedynie wspomaga wychowawczą rolę rodziny. Za realizację programu wychowawczego odpowiadają nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie.

Działalność wychowawcza naszej szkoły jest jednolitym, zintegrowanym z nauczaniem procesem dydaktyczno- wychowawczym realizowanym przez wszystkich nauczycieli za pośrednictwem wszystkich zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych w ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym.

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY

 Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły:

 • Konstytucja RP
 • Ustawa o Systemie Oświaty
 • Karta Nauczyciela
 • Podstawa Programowa
 • Statut Szkoły

NAUCZYCIEL W NASZEJ SZKOLE

 • uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • uczy odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków
 • uczy rozwiazywania problemów w sposób twórczy
 • troszczy się o harmonijny rozwój ucznia
 • wprowadza go w świat wiedzy
 • stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości
 • rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • rozwija zdolności dostrzegania rożnego rodzaju związków i zależności przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, czasowych                          i przestrzennych itp.
 • uczy traktowania wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny , prowadzący do lepszego rozumienia świata
 • pozytywnie motywuje uczniów do nauki i pracy nad sobą
 • dąży do tego, aby być autorytetem, doradcą i przewodnikiem
 • bezwarunkowo akceptuje ucznia jako osobę, natomiast warunkowo jego postepowanie

 

WYCHOWAWCA W NASZEJ SZKOLE

 • wspiera uczniów w poszukiwaniu dalszej drogi ich rozwoju
 • integruje zespól klasowy
 • inspiruje i wzmacnia współpracę z rodzicami
 • pomaga odkrywać godność człowieka
 • wspiera rodziców w procesie wychowania
 • wdraża do samodzielności i odpowiedzialności
 • przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym
 • zapewnia uczniom poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
 • zapewnia uczniom poznawanie dziedzictwa kultury narodowej
 • pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji
 • mediuje w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami lub uczniami a nauczycielami

 

 Szkoła posiada następujące certyfikaty:

Szkoła Ucząca się, Certyfikat Bezpiecznego Internetu CENZOR, Certyfikat Uczestnika Programu „Zbierając baterię – chronimy środowisko” REBA Organizacja Odzysku, Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji - Program Edukacyjno-Terapeutyczny Ortografii, Certyfikat „Placówka przyjazna dziecku w kształtowaniu umiejętności czytania, pisania, liczenia” Certyfikat Programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem, Certyfikat uczestnictwa w Próbnym Sprawdzianie Szóstoklasisty z Operonem.

W trosce o wszechstronny rozwój uczniów wdrożono następujące innowacje, programy edukacyjno – wychowawcze, prowadzone są cykliczne kampanie i programy:

Innowacja pedagogiczna „Fonetyka od podszewki”, Innowacja pedagogiczna „Chcemy wiedzieć więcej – za pan brat z kulturą krajów anglojęzycznych”, Comenius 2012-2014, Ratujemy i uczymy ratować, Cała Polska czyta dzieciom, Poczytaj mi przyjacielu, Szklanka Mleka, Owoce w szkole, Kicaj zdrowo, Spójrz inaczej, Gimnastykując ciało, usprawniasz umysł, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Unplagged - program profilaktyczny, programy edukacyjne Sanepid-u: (Trzymaj formę, Nie Pal przy Mnie Proszę. Czyste powietrze wokół nas), RUN-Rozwijanie Uczenia i Nauczania, Cyfrowa Szkoła, Szkoła Bezpiecznego Internetu, Sieciaki na wakacjach, Ortografii – program profilaktyki dysleksji rozwojowej, projekt edukacyjny GWO „Lepsza Szkoła”.

Uczniowie uczestniczą w akcjach o charakterze charytatywnym i pomocowym, których celem jest kształtowanie empatii i solidarności z potrzebującymi:

„Góra Grosza” - zbiórka na rzecz rodzinnych domów dziecka, zbiórka korków: „Koreczek na domeczek”, zbiórka zużytych baterii: „Pomagamy jak szlachetne pszczółki”, sprzedaż cegiełek - Fundacja na Rzecz Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i TY”, sprzedaż kartek świątecznych: - Wydawnictwo Artystów Malujących Ustami i Nogami AMUN.

 

W celu zapewnienia uczniom optymalnych szans rozwoju, właściwego wprowadzenia w role społeczne szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

Organem prowadzącym, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Komendą Miejską Policji i Strażą Miejską, Radą Osiedla, Miejską Biblioteką Publiczną, placówkami kulturalnymi Zabrza i regionu, parafią rzymskokatolicką św. Wojciecha.

STRATEGIE WYCHOWAWCZE

Szkoła w swoich działaniach wychowawczych zmierza do wszechstronnego rozwoju ucznia w sferze intelektualnej, fizycznej i zdrowotnej, społecznej oraz moralnej.

W zależności od potrzeb ucznia - wychowanka rozwój ten dokonuje się poprzez wspomaganie, aby uczeń mógł rozwijać się na miarę swoich możliwości oraz kształtowanie pożądanych postaw i zachowań. Uczeń, przejawiając dysfunkcyjne zachowania, ma możliwość ich naprawienia dzięki wprowadzanym działaniom korygującym, a działalność profilaktyczna szkoły pozwala na wyposażenie uczniów w umiejętności chroniące ich przed wpływem czynników destrukcyjnych.

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY

Lp.

Obszar

Cele główne

Cele szczegółowe

Formy realizacji

1.

Rozwój fizyczny

rozwijanie sprawności fizycznej

Klasa pierwsza- poznaje podstawowe zasady troski o swoje ciało

Klasa druga- rozumie potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego na powietrzu

Klasa trzecia- rozwija tężyznę fizyczną i doskonali swoje umiejętności

Klasa czwarta - rozumie potrzebę podnoszenia swojej sprawności fizycznej

Klasa piata - świadomie troszczy się o swoją sprawność fizyczną

Klasa szósta - uczestniczy w wybranych przez siebie formach aktywności sportowej

-podnoszenie sprawności fizycznej uczniów na zajęciach WF

-na zajęciach pozalekcyjnych

-imprezach sportowych

-w trakcie gier i ćwiczeń terenowych

-na rajdach, na wycieczkach

 

 

wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa pierwsza - poznaje podstawowe przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w klasie, w szkole         i poza nią

Klasa druga - zna i stosuje podstawowe przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią

Klasa trzecia- nabywa umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia

Klasa czwarta - nabywa nowych umiejętności       w zakresie edukacji komunikacyjnej ( Karta rowerowa)

Klasa piata - nabywa umiejętność rozpoznawania zagrożeń płynących ze stosowania używek

Klasa szósta - troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych

-organizowanie dyskusji, rozmów                              z ekspertami, wywiadów, prelekcji, słuchania wypowiedzi autorytetów w sprawach bezpieczeństwa

-spacery, wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe

-udział w akcjach dotyczących bezpieczeństwa nad wodą

 

2.

Rozwój intelektualny

odkrywanie swoich uzdolnień możliwości i własnej indywidualności

Klasa pierwsza - rozwija swoje umiejętności

Klasa druga - odkrywa własne uzdolnienia               i możliwości

Klasa trzecia - rozwija swoje zainteresowania

Klasa czwarta - świadomie wybiera formy rozwoju własnych zainteresowań

Klasa piata - uświadamia sobie własną indywidualność  i odmienność

Klasa szósta - samodoskonali się w wybranych przez siebie kierunkach

-na wszystkich zajęciach, edukacyjnych

-w kołach zainteresowań

-w pracy własnej ucznia

-realizowanie indywidualnych projektów edukacyjnych, badań, obserwacji zgodnie        z zainteresowaniami uczniów (ale coraz trudniejszych, nowych) i prezentacje efektów realizacji indywidualnych zadań uczniów

-prace na rzecz klasy i szkoły

 

 

zamiłowanie do poszukiwania, zgłębiania, dociekania prawdy, fascynacji pięknem

Klasa pierwsza - poznaje otaczający go świat

 

Klasa druga - uczy się ,, organizacji" uczenia się

 

Klasa trzecia - prowadzi własne obserwacje  

 

Klasa czwarta - wykonuje pierwsze doświadczenia, poszukuje samodzielnych rozwiązań  

              

Klasa piata - uczy się rozwiazywania złożonych problemów poznawczych    

 

Klasa szósta - potrafi dociekać, zgłębiać, poszukiwać

-rozwiazywanie wspólnie z nauczycielem złożonych problemów poznawczych mających wiele rozwiązań, wymagających negocjacji, badan i doświadczeń

-organizowanie debat, dyskusji, literackich spotkań, inscenizacji, recytacji

-organizowanie apeli, konkursów szkolnych i międzyszkolnych

-oglądanie filmów, sztuk teatralnych, wystaw

-udział w koncertach muzycznych

-organizacja wycieczek np. do planetarium, muzeum

-prowadzenie zajęć pozalekcyjnych edukacyjnych

3.

Rozwój emocjonalny

poznawanie własnej sfery uczuciowej

Klasa pierwsza - rozwija sprawność                                 i samodzielność życiową

 

Klasa druga - potrafi słuchać innych

 

Klasa trzecia - nabywa umiejętność samooceny

 

Klasa czwarta - rozumie pojęcia uczucia pozytywne, negatywne, emocje

 

Klasa piata - zna i ocenia reakcje własne i innych

 

Klasa szósta - jest świadomy własnego sposobu reagowania w różnych sytuacjach

-nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, na godzinach wychowawczych (zdobywanie wiedzy i trening w tym zakresie)

-analizowanie wyników, formułowanie wniosków samodzielnie przez uczniów

-organizowanie grup wsparcia dla osób nieśmiałych, odrzuconych, itp.

-odgrywanie scenek rodzajowych, dialogów, inscenizacji, drama,

-organizowanie zabaw integracyjnych

 

 

ukierunkowanie uczuć, emocji

Klasa pierwsza - rozwija umiejętność komunikacji

Klasa druga - okazuje własne uczucia i emocje

Klasa trzecia - uczy się opanowywania własnych emocji

Klasa czwarta - okazuje uczucia i emocje stosownie do sytuacji, tworzy właściwe relacje        z otoczeniem

Klasa piata - dostrzega i rozumie związki z innymi ludźmi, zna granice własnych możliwości

Klasa szósta - wycisza emocje, umie sobie radzić ze stresem

-prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

-organizacja półkolonii

-spotkania z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym

-pogadanki na godzinach wychowawczych

4.

Rozwój moralny

kształtowanie poczucia wartości i godności, budowanie systemu              i hierarchii wartości

Klasa pierwsza - poznaje różne zachowania, uczy się oceny własnych zachowań

Klasa druga - uczy się dokonywania wyborów,  stara się szanować siebie i innych

Klasa trzecia - poznaje pojęcia: wartość i godność człowieka

Klasa czwarta - rozumie pojęcia wartość                       i godność, uczy się wartościowania

Klasa piata - bierze odpowiedzialność za swoje wybory, własną naukę i rozwój

Klasa szósta - posługuje się własnym systemem wartości, świadomie dokonuje wyborów

w trakcie wszystkich zajęć (ze szczególnym uwzględnianiem studium nad literaturą)

-w czasie godzin wychowawczych

-w rozmowach nauczyciela z uczniem

-organizowanie samooceny dotyczącej wykonania zadania, zachowania w zespole

-ustalanie reguł zachowania

-organizowanie dyskusji, debat, warsztatów, negocjacji w związku z rozwiazywaniem problemów społecznych 

-przygotowanie ankiet , kwestionariuszy-badanie opinii

-swobodna twórczość

-treningi asertywności,

-organizowanie zabaw gier

 

 

rozumienie                      i szanowanie własnej autonomii oraz wolności w związku        z szanowaniem niezależności i wolności innych osób

Klasa pierwsza - poznaje różne potrzeby

Klasa druga - rozróżnia potrzeby swoje i innych

Klasa trzecia - nazywa swoje potrzeby i potrzeby innych, uczy się wyrażać własne zdanie

Klasa czwarta - rozumie pojęcie autonomia, odczuwa potrzebę własnej niezależności

Klasa piata - realizuje własne potrzeby                            z uwzględnieniem potrzeb innych ludzi

Klasa szósta - ma świadomość własnej autonomii,  umie bronić własnego zdania i szanuje zdanie innych

w trakcie wszystkich zajęć (ze szczególnym uwzględnianiem studium nad literaturą)

-w czasie godzin wychowawczych

-w rozmowach nauczyciela z uczniem

-organizowanie samooceny dotyczącej wykonania zadania, zachowania w zespole

-ustalanie reguł zachowania

-organizowanie dyskusji, debat, warsztatów, negocjacji w związku z rozwiazywaniem problemów społecznych

-organizowanie obserwacji zjawisk społecznych w najbliższym otoczeniu

-przekształcanie w twórczy sposób naturalnie zaistniałych sytuacji ( np. za pomocą dramy)

-przygotowanie ankiet , kwestionariuszy-badanie opinii

-swobodna twórczość

-treningi asertywności,

-organizowanie zabaw gier

 

5.

Rozwój wolicjonalny

stawianie celów                    i osiąganie ich

 

Klasa pierwsza - poznaje pojęcia pracowitość, rzetelność, wytrwałość

Klasa druga - uczy się wytrwałości i pracowitości,  kończy rozpoczęte zadanie

Klasa trzecia - uczy się stawiania celów                    i dobierania do nich sposobów realizacji

Klasa czwarta - samodzielnie wybiera cele, przy pomocy dobiera do nich środki realizacji

Klasa piata - dokonuje samodzielnych rozwiązań i dobiera do nich środki realizacji

Klasa szósta - odczuwa potrzebę autokreacji

 

-w trakcie wszystkich zajęć (poprzez uwzględnienie w ocenie pracy punktualności wykonania, nakładu pracy i formy jej prezentacji)

-w pracach grupowych

-w pracach typu organizacyjnego

-w działalności samorządowej uczniów

-rozwiazywanie nowych, nieznanych problemów za pomocą technik teatralnych

 

6.

Rozwój duchowy

poznawanie dorobku kultury

 

Klasa pierwsza - poznaje tradycje rodzinne, religijne, szkolne

Klasa druga - poznaje tradycje narodowe

Klasa trzecia - rozróżnia poznane tradycje i ich symbolikę

Klasa czwarta - aktywnie uczestniczy w uroczystościach rodzinnych, szkolnych i środowiskowych

Klasa piata - rozwija szacunek do tradycji

Klasa szósta - świadomie uczestniczy we wszystkich uroczystościach

 

-uczestnictwo w czynnym wypoczynku jako okazja do duchowego doskonalenia się

-współistnienie w grupie

-odkrywanie własnych upodobań

-kultywowanie tradycji, obyczajów bliższego i dalszego środowiska

-udział w uroczystościach szkolnych, narodowych i religijnych

-organizowanie w klasach świat: Dzień Chłopca, Andrzejki, Wigilia, Dzień Matki itp.

-pogadanki związane ze świętami religijnymi

-ukazywanie związków pomiędzy tradycja rodzinną i narodową przy organizowaniu Świat Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia

 

 

kształcenie postawy twórczego i refleksyjnego myślenia

Klasa pierwsza - uwrażliwia się na piękno

Klasa druga - poznaje sztukę użytkową

Klasa trzecia - uczestniczy w różnorodnych formach działalności artystycznej

Klasa czwarta - przygotowuje się do świadomego odbioru sztuki

Klasa piata - uzewnętrznia emocje w kontakcie ze sztuką

Klasa szósta - odczuwa potrzebę stałego kontaktu ze sztuką

 -udział w konkursach, wystawach, przedstawieniach

-udział w rekolekcjach i przedstawieniach o treści religijnej

-poszukiwanie w sztuce (literaturze, filmie, muzyce) wzorów godnych naśladowania

-samodzielność jako postawa twórcza: prace plastyczne i techniczne

-znajomość znaczenia naturalnego                      i kulturalnego dziedzictwa regionu (zabytki architektury i malarstwa )

7.

Rozwój społeczny

kształtowanie postaw prospołecznych

Klasa pierwsza - rozwija poczucie przynależności do klasy i szkoły, integruje się z zespołem klasowym

Klasa druga - nabywa umiejętność współpracy koleżeńskiej, zna i stosuje zasady współżycia              w szkole

Klasa trzecia - dokonuje oceny własnych zachowań, podejmuje próby wyciągania wniosków, uświadamia konieczność dokonywania samokontroli

Klasa czwarta - rozumie pojęcia: koleżeństwo, tolerancja, przyjaźń, współpraca, pomoc, nabywa umiejętność bycia dobrym kolegą, przyjacielem, rozróżnia dobre i złe postawy

Klasa piata - zachowuje się tolerancyjnie, dostrzega potrzeby innych, rozróżnia zachowania ulegle, agresywne i asertywne

Klasa szósta - jest odpowiedzialny za powierzone zadania, potrafi komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi

-organizowanie zabaw integracyjnych

-ogrywanie scenek rodzajowych, drama

-pogadanki

-dyskusje

-filmy

-stosowanie aktywizujących metod i form pracy (burza mózgów, drzewko decyzyjne, itp.)

-wypracowanie wewnątrzklasowego kodeksu postepowania

-na godzinach wychowawczych zapoznanie           z prawami i obowiązkami ucznia oraz zapoznanie ze Statutem

 

 

kształtowanie postaw proekologicznych

Klasa pierwsza - dba o estetykę otoczenia wokół siebie

 

Klasa druga - zdobywa podstawowe wiadomości nt. środowiska przyrodniczego

Klasa trzecia - wykorzystuje zdobyte wiadomości w praktyce,prowadzi własny mini ogródek

Klasa czwarta - rozumie potrzebę troski                  o środowisko przyrodnicze, dba o rośliny w szkole

Klasa piata - troszczy się o środowisko przyrodnicze wokół szkoły

Klasa szósta- nabywa przekonanie o konieczności harmonijnego współistnienia człowieka                          i środowiska

-realizacja zajęć przyrody i treści ścieżki proekologicznej

 

-udziale akcjach sprzątania świata

-udziale wycieczkach ekologicznych

-organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych

-prowadzenie akcji np. zbiorka makulatury, zużytych baterii

 

 

rozwój samorządności

Klasa pierwsza - poznaje prawa, obowiązki               i zasady działania samorządu klasowego

Klasa druga - wypracowuje zasady działania samorządu klasowego

Klasa trzecia - poznaje role i zadania Samorządu Uczniowskiego, aktywnie uczestniczy w realizacji zadań na rzecz klasy i szkoły

Klasa czwarta - rozumie pojęcia: samorządność, odpowiedzialność, współpraca

 

Klasa piata - jest współodpowiedzialny za podjęte działania, analizuje je, potrafi ocenić i wybrać właściwą dla siebie postawę

Klasa szósta - poznaje struktury samorządu lokalnego, uczy się zasad demokracji

-na godzinach wychowawczych zapoznanie        z prawami i obowiązkami ucznia oraz zapoznanie ze Statutem

-udział w pracach organizacji uczniowskich

-organizacja imprez klasowych, szkolnych          i międzyszkolnych

-organizowanie akcji charytatywnych

 

 

ZASADY  EWALUACJI

 

Ewaluacji podlega funkcjonowanie Programu Wychowawczego. Celem będzie określenie efektywności wybranych obszarów programu. Ewaluacja będzie prowadzona na zakończenie każdego roku szkolnego.

Metody ewaluacji:

 • wywiady
 • analiza dokumentów
 • obserwacja

 

 

Program został opracowany przez Zespół Wychowawczy

Zabrze, rok szkolny 2015/2016