Szkoła Podstawowa nr 42
     z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu im. Mikołaja Kopernika

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Regulamin

przyznawania stypendium motywacyjnego ( stypendium za szczególne osiągnięcia
w nauce lub w sporcie) w  Szkole Podstawowej Nr 42 im. M. Kopernika w Zabrzu

 


Regulamin opracowano w oparciu:
o ustawę z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty…  (Dz. U. Nr 281
poz. 2781, Uchwała Rady Miejskiej w Zabrzu oraz uchwała nr 17/2005/2006

1. Szkoła może udzielić uczniowi stypendium o charakterze motywacyjnym zwane dalej stypendium za:
a) wyniki w nauce,
b) osiągnięcia sportowe.
2. Stypendium przyznaje się jednorazowo uczniom klas IV – V po zakończeniu każdego semestru roku szkolnego, uczniom klas VI po I semestrze roku szkolnego.
3. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium, uzyskał średnią ocen wyższą lub równą  4,75 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie.
Wysokość stypendium wynosi:
•    przy  średniej ocen 4,75 – 4,99 przyznaje się około 64 % kwoty maksymalnej
•    przy średniej ocen  5,00 – 6,00 przyznaje się 100% kwoty maksymalnej
4. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który uzyskał I miejsce
w mieście w rozgrywkach pod patronatem GSZS w Zabrzu lub innych zawodach sportowych na szczeblu rejonu, reprezentując szkołę oraz uzyskał w semestrze poprzedzającym semestr,
w którym przyznaje się to stypendium co najmniej  bardzo dobrą ocenę  zachowania w wysokości 100% kwoty maksymalnej
5.Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
6. Uczeń może dostać stypendium za wyniki w nauce i stypendium sportowe jeżeli spełnia warunki zawarte w regulaminie.
7. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie:
-  pedagog szkolny - przewodniczący,
-  nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły wchodzący w skład komisji ds. pomocy socjalnej uczniom.
8. Wniosek o stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej w ciągu 14 dni po posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, która przekazuje go wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia  sportowe przyznaje dyrektor po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez komisję stypendialną.
10. Posiedzenia komisji są protokołowane.
11. Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację  związaną z przyznawaniem stypendium o charakterze motywacyjnym.
12. Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
a także wzór decyzji o ich przyznaniu stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
Regulamin przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 14 czerwca 2006r.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Z treścią regulaminu zapoznano członków Samorządu Szkolnego.